Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020

Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i samråd med representanter från förvaltningarna. Planen är politiskt förankrad och omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i kommunen samt åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses.

I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin verksamhet. I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2017 – 2020 tas ett helhetsgrepp på kommunal biblioteksverksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional och nationell nivå (Bibliotekslagen 2013:801, 17 §).

Biblioteksplanen ska ange verksamhetens prioriteringar och inriktningar för folkbiblioteken i Karlshamns kommun och vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag. Den ska även synliggöra utbud och service för medborgarna. Medborgarnas förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas, liksom möjligheterna till att samverka, påverka och ställa krav. Biblioteksplanen relaterar till verksamhetsplaner på olika nivåer, andra kommunala styrdokument (exempelvis kommunprogram) samt styrdokument på regional och nationell nivå.

Länk till dokumentet: Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020 (pdf, 4,6 MB, öppnas i nytt fönster)

Språk

Karlshamns kommun, Bibliotek & Kultur