Användaravtal

På kommunens bibliotek kan du låna böcker, tidskrifter, språkkurser, CD-skivor, ljud- och talböcker, filmer och annat material.

Lånekort och PIN-kod

För att få lånekort måste du visa legitimation, för barn under 15 år krävs målsmans underskrift. Du får även välja en PIN-kod för att använda våra självservicetjänster.

Lånetider

 • Normal lånetid för böcker, 28 dagar
 • Reserverade böcker, 14 dagar
 • Tidskrifter, 14 dagar
 • CD-skivor och spel, 14 dagar
 • Filmer, 7 dagar

Du kan förlänga lånetiden max 3 gånger, om boken inte är reserverad av annan låntagare. Säg till om du vill få en övertidsvarning med mail några dagar innan lånetiden går ut. Tänk på att du som låntagare är ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid. Återlämning av media kan göras på alla våra bibliotek. Biblioteket tar ut ersättningsavgift för borttappade eller förstörda medier. Observera att om en person lånar via bud måste denna visa låntagarens legitimation eller lånekort.

Fjärrlån

Böcker som inte finns på våra bibliotek kan ofta lånas in från andra bibliotek. Det gäller även tidnings- och
tidskriftsartiklar.

Avgifter

 • Fjärrlån 10 kr per bok för vuxna
 • Försenade böcker och andra medier på vuxenavdelningen kostar 1 kr/dag per media, efter 30 dagars försening skickar vi räkning
 • Försenade filmer på vuxenavd kostar 5 kr per dag och film
 • Ersättningslånekort barn 5 kr
 • Ersättningslånekort 10 kr
 • Utskrifter, A4 svartvitt 2 kr/sida och A4 färg 4 kr/sida

Arena

Biblioteket erbjuder en rad fördelar för dig, som har dator och tillgång till Internet. Med hjälp av din PIN-kod och lånekortsnummer kan du logga in på vår webbplats och:

 • se vilka böcker du har hemma
 • låna om dina böcker
 • reservera böcker som är utlånade
 • se vad du har reserverat
 • ge inköpsförslag till biblioteket

Datorer och utskrifter

Biblioteken har datorer för ordbehandling och informationssökning på Internet. Du loggar in med ditt lånekortsnummer och en PIN-kod.

Du kan skriva ut från alla våra datorer samt även från din egen smartphone, surfplatta och dator och det finns även möjlighet att scanna och kopiera.

Bibliotekens datorer får inte användas i samband med pornografiskt, rasistiskt eller diskriminerande material. Användare som bryter mot reglerna avstängs.

Användare förbinder sig att alltid:

 • använda utrustningen varsamt
 • respektera alla former av copyright

WiFi

På biblioteken i Karlshamns kommun erbjuder vi gratis WiFi.

Information om behandlingen av dina personuppgifter och sekretess

För att kunna fullfölja vårt avtal med dig som låntagare och användare av våra tjänster behöver Kultur Karlshamn spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behandlar är namn, adressuppgifter, e-post, telefonnummer, personnummer och ett systeminternt identifikationsnummer.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid tillfället då du registrerade dig som låntagare. Du måste ange dina personuppgifter för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Uppdatering av vissa personuppgifter kommer från befolkningsregistret SPAR. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas hos oss i tre år efter ditt senaste lån.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personer som arbetar i vår verksamhet samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden, Rådhuset, 37481 Karlshamn. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bibliotek.karlshamn@karlshamn.se eller 0454-81240. Du når vårt dataskyddsombud Anders Danielsson på registrator@sydarkivera.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning och för enskilds användning av informationsteknik gäller sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 40 kap. 3 §).

Kultur Karlshamn har rutiner för hantering av skyddade personuppgifter, ta kontakt med oss för mer information.

Ordningsregler för biblioteken i Karlshamns kommun

Besökare ska uppträda på ett sådant sätt att omgivningen inte störs eller verksamheten hindras. Visa respekt för övriga besökande och bibliotekens personal.

För allas trivsel, följ våra ordningsregler:

 • Du får inte använda ovårdat språk eller kränka någon, varken personal eller besökare.
 • Du får inte störa andra besökare eller springa runt i biblioteket. Barn är målsmans ansvar.
 • Du får inte vara berusad eller vara påverkad av droger i biblioteket.
 • Du får inte äta eller dricka vid datorerna. Otillbörligt utnyttjande av bibliotekens datautrustning och annan teknisk utrustning är förbjuden. Vid datoranvändning gäller reglerna i användaravtalet.
 • Djur är inte tillåtna i biblioteket med undantag av ledarhundar.
 • Om du vill sätta upp affischer eller lägga ut informationsmaterial kontaktas personalen. Det är inte tillåtet att samla in namnunderskrifter eller pengar.
 • Ställ tillbaka möbler eller andra föremål om du flyttat på dem. Ställ böcker på bokvagnarna. 
 • Du får inte använda biblioteket som sovplats.
 • Personliga tillhörigheter lämnas på egen risk. Biblioteken i Karlshamn ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter.

Vad gör vi om besökare bryter mot reglerna?

 • Avvisning
  Besökare som bryter mot reglerna får tillsägelse och om tillsägelsen inte respekteras ombeds besökare lämna biblioteket. Om besökare fortfarande inte respekterar våra regler tar vi hjälp av cityväktare eller polis. 
 • Sabotage/skadegörelse/stöld
  Sabotage, grov skadegörelse och stöld polisanmäls.
 
Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor eller om du upplever att reglerna inte följs.

Är du under 18 år?

Är du under 18 år måste blanketten Ansökan om lånekort (pdf, öppnas i nytt fönster) fyllas i och skrivas under av målsman.

Språk