Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020

Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i samråd med representanter från förvaltningarna. Planen är politiskt förankrad och omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i kommunen samt åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses.

I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin verksamhet. I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2017 – 2020 tas ett helhetsgrepp på kommunal biblioteksverksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional och nationell nivå (Bibliotekslagen 2013:801, 17 §).

Biblioteksplanen ska ange verksamhetens prioriteringar och inriktningar för folkbiblioteken i Karlshamns kommun och vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag. Den ska även synliggöra utbud och service för medborgarna. Medborgarnas förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas, liksom möjligheterna till att samverka, påverka och ställa krav. Biblioteksplanen relaterar till verksamhetsplaner på olika nivåer, andra kommunala styrdokument (exempelvis kommunprogram) samt styrdokument på regional och nationell nivå.

Medieplanen kompletterar biblioteksplanen och ger medborgarna en fördjupad syn på biblioteksverksamhetens utbud och service med avseende på medier.

Länk till dokumentet: Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020 (pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster)

Länk till dokumentet: Medieplan för Karlshamns kommun 2020 (pdf, 0.9 MB, öppnas i nytt fönster)

Språk