Sekretess och personuppgifter

Sekretess på biblioteket

I sekretesslagen finns en paragraf som reglerar vilken sekretess som ska gälla för uppgift i register om enskilds bibliotekslån och användning av informationsteknik (Offentlighets- och sekretesslagen, 40 kap, 3 §). 

Information om behandlingen av dina personuppgifter och sekretess

För att kunna fullfölja vårt avtal med dig som låntagare och användare av våra tjänster behöver Kultur Karlshamn spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behandlar är namn, adressuppgifter, e-post, telefonnummer, personnummer och ett systeminternt identifikationsnummer.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid tillfället då du registrerade dig som låntagare. Du måste ange dina personuppgifter för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Uppdatering av vissa personuppgifter kommer från befolkningsregistret SPAR. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas hos oss i tre år efter ditt senaste lån.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personer som arbetar i vår verksamhet samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden, Rådhuset, 37481 Karlshamn. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bibliotek.karlshamn@karlshamn.se eller 0454-81240. Du når vårt dataskyddsombud på registrator@sydarkivera.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning och för enskilds användning av informationsteknik gäller sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 40 kap. 3 §).

Kultur Karlshamn har rutiner för hantering av skyddade personuppgifter, ta kontakt med oss för mer information.

Våra regler

Ingen annan än bibliotekspersonalen kan se vad någon lånat eller reserverat. Vi lämnar inte ut uppgifter om vad en viss person har lånat och reserverat eller personens användning av informationsteknik. Påminnelse om försenad bok, räkning och meddelande om reserverad bok skickas ut i förslutet kuvert eller till den e-postadress som låntagaren angett. För påminnelse för böcker lånade av barn under 18 år gäller att de adresseras till målsman.

Tystnadsplikt

All personal som kommer i kontakt med låntagarregistret ska skriva under en överenskommelse om tystnadsplikt. Detta gäller även tillfälligt anställda, praktikanter med flera.

Adressregister

Var noga med att anmäla om du flyttar så vi har rätt adress till dig. Lämna gärna din e-postadress, men observera att du då får all information från biblioteket via din e-post.

 

Du kan läsa våra låneregler på sidan Användaravtal

Språk