Sekretess

Kungl. biblioteket: -Viktigt att veta om upphovsrätt! (2005-07-05)

Important information regarding copyright at the Royal Library (2005-09-26)

Den som exempelvis skriver en bok, målar en tavla eller komponerar ett musikstycke är upphovsman till ett verk. Under vissa omständigheter har upphovsmannen skydd för sitt verk. Det kallas upphovsrätt och regleras i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den kallas också upphovsrättslagen.

Upphovsrätt motsvarar det som i anglosaxisk rätt kallas för copyright. För det upphovsrättsliga skyddet krävs ingen registrering eller liknande.

Upphovsrätten innebär att man för det mesta inte får använda skyddade verk utan upphovsmannens tillstånd. Ibland kan det vara tillåtet att använda verket om man betalar för det. Den som vill använda andras verk måste alltså följa vissa regler för att inte inkräkta på upphovsmannens rätt.

Upphovsrätten är både ideell och ekonomisk

Upphovsrätten består av två huvuddelar: den ideella delen och den ekonomiska delen.

Ideell upphovsrätt

Den ideella upphovsrätten kallas också namngivningsrätt. Den innebär att upphovsmannen har rätt att bli angiven som upphovsman när verket framförs eller används på något annat sätt.

Den ideella delen innehåller också en rätt till respekt för verket. Det innebär att det är upphovsmannen som avgör om ändringar får göras i verket i samband med att exemplar framställs eller framförs offentligt.

Upphovsmannen bestämmer också om verket får översättas eller bearbetas, exempelvis för ett annat medium, och om verket får återges i ett främmande sammanhang.

Upphovsmannen behåller alltid den ideella rätten.

Ekonomisk upphovsrätt

Den ekonomiska rätten är upphovsmannens exklusiva rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten.

Exemplarframställning av verket görs vanligtvis genom reproduktion eller vanlig kopiering.

En upphovsman kan göra ett verk tillgängligt på olika sätt. Pjäser och filmer blir tillgängliga genom att framföras offentligt. Böcker och annat tryckt material blir tillgängligt när det sprids till allmänheten. Bildkonst blir tillgänglig när den visas offentligt.

En upphovsman kan också göra ett verk tillgängligt genom att föra över det till allmänheten via ett nätverk, exempelvis internet. Allt material som läggs ut på en webbplats är överföring. Därför är det inte tillåtet att lägga ut andras material på webben utan tillstånd. Man får inte heller kopiera material som har lagts ut olagligt på webben.

Inskränkningar i upphovsrätten

Enligt lagen ska det råda en balans mellan upphovsmannens intressen i sitt verk och den som vill använda verket. Därför finns det vissa inskränkningar i upphovsrätten. Det är till exempel tillåtet att i viss utsträckning kopiera litterära verk för privat bruk.

När det gäller skyddade verk eller sådana verk som är av litet omfång, exempelvis en dikt eller en novell, får man bara kopiera begränsade delar.

Det är alltså bara i undantagsfall som man får kopiera hela böcker för privat bruk.

Det här är tillåtet för bibliotek

Statligt och kommunalt finansierade bibliotek får bara kopiera upphovsrättsligt skyddat material för vissa ändamål. Exempelvis får biblioteken göra kopior av enskilda artiklar eller korta avsnitt av materialet och lämna ut till en låntagare.

Biblioteken får framställa både analoga och digitala kopior. För att få lämna ut digitala kopior till låntagaren måste biblioteket ha en så kallad avtalslicens med en organisation som tillvaratar upphovsmännens intressen. Avtalslicensen bygger på att biblioteket betalar för att kunna lämna ut kopior digitalt, antingen via e-post eller via en webbplats.

Under vissa förhållanden får biblioteken också göra kopior för bevarande-, kompletterings- och forskningsändamål.

Om biblioteket ska kopiera skyddade verk för ett ändamål som inte ryms inom själva biblioteksverksamheten, måste man ta hänsyn till syftet med kopieringen.

Vanligtvis kan biblioteket göra kopior för rent privat bruk. Om kopiorna ska användas exempelvis i en bok eller för reklam, måste den som beställer kopiorna intyga att han eller hon skaffar de tillstånd som behövs.

Ett bibliotek kan inte hjälpa någon att kopiera olagligt, eftersom det är förbjudet att medverka vid olaglig kopiering.

Språk